Search for answers or browse our knowledge base.

Documentation | Demos | Support

目录
< 所有主题
Print

工具栏设置

工具栏设置

界面切换,及工具栏的显示,都可以通过“工具栏设置”进行改变。


菜单【查看 > 工具栏】                 


(1)  
界面风格:标准工具栏风格、嵌板工具栏风格。

(2)  
工具栏列表:在工具栏前画上“√”,工具栏将会在界面中显示。


 

各种工具栏,如图所示。

         

                       编辑模式工具栏


                              常用工具栏

            

              视图工具栏

                                                           绘制工具栏

                                                         

                                                            文字编辑工具栏

                                                      节点编辑工具栏


                                                            图形修改工具栏


                                                           图形变换工具栏

 

                                      整齐工具栏

                                  加工路径工具栏